Mẹo & thủ thuật seo cập nhật đầy đủ T11/2021, SEO CHEAT SHEET

[ux_html]

Structured Data 📉

Describe what’s your page about with structured data.
Schemas for structured data encoding on web pages.

JSON

Add script in the <head>
<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@graph":[
 {"@type": "WebSite",
  "name": "Text Fancy",
  "url": "https://textfancy.com/",
  "description":"Free online Fancy Text generator"},
 {"@type":"ImageObject",
  "@id":"https://textfancy.com/#primaryimage",
  "url":"https://textfancy.com/img/og.jpg",
  "width":700,
  "height":346,
  "caption":"Fancy Text generator online"}
]}
</script>

Microdata

<body itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage">
<h1 itemprop="name">Fancy Text Generator</h1>
<p itemprop="description">Free online fancy text generators, converters and more..</p>
<div itemprop="publisher" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Organization">
<h4 class="footer">About <span itemprop="name">Unicode Characters</span></h4>
</div>
<a itemprop="license"
rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/deed.en_US"><img
src="/images/cc_logo.png" alt="Creative Commons logo" /></a>
</body>
[/ux_html] [ux_html]

Site Map 🗺

Liệt kê tất cả các trang của một trang web.

XML file

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
<sitemap>
 <loc>https://htmlcheatsheet.com/</loc>
 <lastmod>2020-02-01T18:23:17+00:00</lastmod>
 </sitemap>
 <sitemap>
 <loc>https://htmlcheatsheet.com/css/</loc>
 <lastmod>2020-01-01</lastmod>
</sitemap>

Link từ .htaccess

Sitemap: https://htmlcheatsheet.com/sitemap.xml
[/ux_html] [ux_html]

Relaunch Checklist ✅

Đi qua những thứ này sau một tua lại.
Nâng cấp, chuyển sang tên miền mới hoặc khởi chạy lại một trang web? Hãy chắc chắn rằng nó đáp ứng mọi thứ trong danh sách:
Kiểm tra liên kết nội bộ.
Cập nhật Sơ đồ trang web XML
Quét liên kết bị hỏng
Xóa noindex khỏi robot.txt
301 Chuyển hướng đến URL mới
[/ux_html] [ux_html]

Hosting 💻

Ý tưởng liên quan đến lưu trữ. Thiết lập HTTPS. Mạng lưới giao hàng nội dung Bộ nhớ cache. Bức tường lửa Bảo vệ
[/ux_html] [ux_html]

Basics ‼

Điều quan trọng nhất để để các trình thu thập thông tin hiểu trang của bạn.

Meta tags

Thêm chúng vào <head> section.
<title>SEO Cheat Sheet</title>
<meta name="description" content="This online SEO cheat sheet lists everyting to rank first...">
<meta name="keywords" content="seo,cheat,sheet">
<link rel="canonical" href="https://htmlcheatsheet.com/seo/" />

Image

<img src="/images/logo.png" alt="cheat sheet" width="36" height="50">

NoFollow Link

<a href="https://htmlcheatsheet.com/" target="_blank" rel="external nofollow">HTML Cheat Sheet</a>
Luôn luôn theo dõi Google Webmaster Guidelines Và tránh các kỹ thuật SEO Blackhat! Hãy chắc chắn rằng nội dung của bạn là duy nhất, có thể chia sẻ, hữu ích và nhiều thông tin.
[/ux_html] [ux_html]

Open Graph 🌐

Xác định dữ liệu Meta phương tiện truyền thông xã hội. Hãy để Facebook và các mạng xã hội khác hiểu trang của bạn. Thêm các thẻ OG trong <head> trong số các thẻ meta khác.

Website

<meta property="og:title" content="Text Fancy" />
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:url" content="https://textfancy.com/" />
<meta property="og:image" content="https://textfancy.com/img/og.jpg" />
<meta property="og:description" content="Free online fancy text generators" />

Article

<meta property="og:type" content="article">
<meta property="og:title" content="Fancy text converter">
<meta property="og:site_name" content="Text Fancy">
<meta property="og:url" content="https://textfancy.com/font-converter/">
<meta property="og:image" content="https://textfancy.com/img/og.jpg">
<meta property="article:published_time" content="2020-01-01">
<meta property="article:author" content="https://www.facebook.com/Text-Fancy/">
OG image size: 1200 × 630px or 1.9:1 ratio
[/ux_html] [ux_html]

Robots.txt 🤖

Cho phép hoặc chặn trình thu thập dữ liệu web trên trang web của bạn.
Quyết định những trang nào bạn muốn chặn bởi các trình thu thập web.
Cho phép mọi thứ trừ 1 thư mục
User-agent: *
Disallow: /wp-admin/
Sitemap: https://htmlcheatsheet.com/sitemap.xml

Disallow All

User-agent: *
Disallow: /

Block Googlebot

User-agent: Googlebot
Disallow: /no-index.html

User Agents

 • Googlebot
 • Googlebot-News
 • Googlebot-Image
 • Googlebot-Mobile
 • Mediapartners
 • Bingbot
 • Baiduspider
 • Yandexbot
 • facebot
 • FacebookExternalHit
 • Rogerbot
 • Slurp
 • DuckDuckBot
 • ia_archiver

Tranh luận

Nofollow, Noindex, Noarchive, NoODP (Do not show Open Directory Project description), or combined (noindex, nofollow)

Noindex Meta Tag

<meta name="robots" content="noindex">

NoFollow Link

<a href="https://htmlcheatsheet.com/" target="_blank" rel="external nofollow">HTML Cheat Sheet</a>
[/ux_html] [ux_html]

Twitter Cards 🐦

Media Rich cho chia sẻ Twitter.
<meta name="twitter:card" content="summary">
<meta name="twitter:url" content="https://htmlcheatsheet.com/seo/">
<meta name="twitter:title" content="SEO Cheat Sheet">
<meta name="twitter:creator" content="@RuwixCube">
<meta name="twitter:description" content="Short description comes here.">
<meta name="twitter:image" content="https://htmlcheatsheet.com/seo/seo-cheat-sheet.jpg">

Links 🔗

About Twitter Cards
[/ux_html] [ux_html]

Pagination 📃

Mark Mối quan hệ giữa các trang liên tiếp
Đặt các thuộc tính Meta trước và tiếp theo cho các trang liên tiếp.
Trang đầu tiên chỉ chứa tiếp theo.
<link rel="prev" href="https://ruwix.com/amazing-rubiks-cube-facts/">
<link rel="next" href="https://ruwix.com/amazing-rubiks-cube-facts/21-30/">
[/ux_html] [ux_html]

Online Tools 🔗

Một danh sách các tài nguyên hữu ích miễn phí.
[/ux_html] [ux_html]

Domain 🁚

Làm thế nào để đăng ký một tên miền?
Đi trực tuyến bắt đầu với việc đăng ký một tên miền tốt.
.com.
Sử dụng tên miền cấp cao nhất dễ nhận biết nhất. Mọi người gõ điều này theo mặc định.
Chứa từ khóa
Chọn một tên miền chứa từ khóa của bạn. Tốt nhất là không có số và dấu gạch ngang.
Mua tên miền cao cấp
Hầu hết các lĩnh vực tốt được thực hiện. Nhìn xung quanh trên thị trường tên miền và đấu giá (liên kết bên dưới)
[/ux_html] [ux_html]

.htaccess ↗

Một tập tin nằm trong thư mục gốc.
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [R=301,L]

Lỗi bị 404 /404.html

Redirect 301 /wp-login.php http://404.com/
Redirect 301 /xmlrpc.php http://404.com/
Redirect 301 /api.php http://404.com/
Redirect 301 /lequ.php http://404.com/
Redirect 301 /action.php http://404.com/
Redirect 301 /log_in.php http://404.com/

Các lỗi trang phổ biến

ErrorDocument 401 /unauthorized.html
ErrorDocument 403 "Forbidden Error"
ErrorDocument 404 /page-not-found.html
ErrorDocument 500 http://www.example.com/server-error

Chuyển hướng vĩnh viễn.

Redirect 301 /api.php http://404.com/

Buộc link chứa WWW

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.example.com/$1 [L,R=301,NC]

Buộc Non-WWW

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.example.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://example.com/$1 [L,R=301]

Buộc https

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE]

Buộc https With JavaScript

var loc = window.location.href+'';
if (loc.indexOf('http://')==0){
 window.location.href = loc.replace('http://','https://');
}

Vô hiệu hóa Duyệt thư mục

Options -Indexes
Bật:
Options +Indexes

Block Hotlinking ( Chặn liên kết nóng)

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www.)?example.com/.*$ [NC]
RewriteRule .(gif|jpg)$ - [F]

Chặn truy cập

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} example.com [NC]
RewriteRule .* - [F]

Block IP Address

Deny from 123.123.123.123
[/ux_html] [ux_html]

Checklist ✅

Check as many as you can.
On-Page SEO
Keyword in URL, title, description, body. Check readability.
Check links
Check both internal and external links. Scan the site for broken links.
SSL ( https:// )
Set up the hosting SSL certificate to load the site with https:// and redirect with .htacess
User-friendly URLs
Short URLs containing the main keywords. For WordPress see settings.
Redirect www / non-www
Use only www or non-www versions and redirect to one with .htacess.
Canonical URL
Make sure there’s no duplicate content or set up canonical meta tags.
robots.txt
Check your robots.txt and make sure you allow indexing.
ads.txt
For AdSense:
google.com, pub-9728962508602593, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Site map
Generate a sitemap page listing all links and submit an XML sitemap to webmaster tools.
Speed up
Check loading speed and improve where possible.
Optimize media
Compress images and other media files that slow down page
Compress code
Minimize your HTML, CSS, JavaScript and other codes where possible.
Validate
Crawl your site and look for invalid code and usability issues.
Shareability
Add social share buttons, Facebook like.
Social
Enable commenting, rating and other user interactions.
Mobile friendly
Build responsive design and crawl with Google’s mobile friendly tester. It’s recommended to have AMP pages.
Content delivery network
A CDN, like Cloudflare improves speed, security and offers free SSL.
Uptime monitors
Get an alert when your server falls down with a free uptime monitor.
Google Analytics
Install a tracking code to analize traffic.
Search Console
Set up Google Search Console and link it to the Analytics account.
Get links
Share your link on relavant sites and forums. Reverse (copy) your competitor’s backlinks (ahrefs (not free) or Ubersuggest). Pursue unlinked mentions.
[/ux_html] [ux_html]

Languages 💋

Localization and alternate languages

Define for the <html> tag

<html lang="en">

Alternate Language

The linked pages must link back.
<link rel="alternate" hreflang="es" href="https://cube3x3.com/como-resolver-un-cubo-rubik-es/" />
<link rel="alternate" hreflang="pt" href="https://cube3x3.com/como-resolver-o-cubo-magico-pt/" />
<link rel="alternate" hreflang="fr" href="https://cube3x3.com/comment-resoudre-le-cube-rubik-fr/" />

Site Map

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <url>
  <loc>https://cube3x3.com/how-to-solve-a-rubiks-cube/</loc>
  <xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="https://cube3x3.com/como-resolver-un-cubo-rubik-es/" />
  <xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="https://cube3x3.com/como-resolver-o-cubo-magico-pt/" />
 </url>
</urlset>
[/ux_html] [ux_html]

Rich Snippets 💰

Let crawlers understand your content and page structure.

Common Use

Breadcrumb, Business Information, Contact Data, Email Markup, Events, Media Content, Mobile Apps, People, Rating, Recipes

Breadcrumbs

Home / Emojis / Animals
<ol itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">
 <li itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem">
  <a itemprop="item" href="https://textfancy.com/emoji/">
   <span itemprop="name">Emojis</span>
  </a>
  <meta itemprop="position" content="1" />
 </li> / 
 <li itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem">
  <a itemprop="item" href="https://textfancy.com/emoji/animals/">
   <span itemprop="name">Animals</span>
  </a>
  <meta itemprop="position" content="2" />
 </li>
</ol>

Rating

🟊🟊🟊🟊🟊 Rating: 5.0 – Review by Frici Koma
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Review">
 <div itemprop="itemReviewed" itemscope itemtype="http://schema.org/Book">
  <span itemprop="name">SEO CheatSheet</span>
 </div>
 <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating">
  <span itemprop="ratingValue">5</span>
 </span> stars -
 <strong>"<span itemprop="name">A good read.</span>" </strong>
 <span itemprop="author">Frici Koma</span>
 <span itemprop="reviewBody">I enjoyed reading the SEO CheatSheet :)</span>
</div>
[/ux_html] [ux_html]

WordPress 𝓦

WordPress is the most popular content management system.

SEO Plugins

Set Up Permalinks

Settings / Permalinks: set Post name
[/ux_html]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.